Dotacje - Strona Internetowa Płoszczyca sp z o.o.

Przejdź do treści

Dotacje

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościW ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Zakład Produkcji Handlu i Usług WITOLD PŁOSZCZYCA realizuje projekt w ramach dotacji dla MŚP w ramach działania 3.4.4.
 
Cele projektu: celem projektu jest poprawa warunków rozwoju oraz zwiększona produktywność firmy Z.P.H.U. Witold Płoszczyca poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii wytwórczych na cele urządzeń instalacji OZE. W wyniku realizacji projektu firma zwiększy swoje możliwości technologiczne w zakresie produkcji komponentów do prostowników i przetwornic na potrzeby instalacji OZE. Planowane do zakupu urządzenia pozwolą z jednej strony na poprawę jakości, dokładności i estetyki, wykończenia produkowanych detali, a z drugiej strony pozwoli na przyjmowanie zamówień na detale o bardziej skomplikowanej budowie, co do tej pory było niemożliwe, ze względu na ograniczone możliwości technologiczne. Przedmiotowy projekt dotyczy przede wszystkim komponentów, do których należą elementy z metali kolorowych, stalowe i z tworzyw sztucznych, które znajdują swoje zastosowanie w systemach zasilania gwarantowanego, polach dystrybucji energii oraz systemach przetwarzania energii uzyskanej z OZE.

Planowane efekty: zwiększenie wydajności i jakości produkcji komponentów urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 1 339 808,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 544 637,50 PLN

    


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PŁOSZCZYCA Sp. z o.o. realizuje projekt
w ramach 3 Osi priorytetowej „ Przedsiębiorcza Małopolska” RPO WM 2014-2020, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Cele projektu
Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju oraz zwiększona produktywność firmy PŁOSZCZYCA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii wytwórczej na cele urządzeń instalacji OZE. Projekt będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym w najbliższych latach. Projekt pozwoli na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju firmy oraz na podniesienie poziomu konkurencyjności w następujących obszarach:
1. Podniesienie jakości i urozmaicenie oferty produktowej
2. Podniesienie innowacyjności firmy poprzez zaopatrzenie firmy w precyzyjne maszyny, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną.
3. Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji i zwiększenie wydajności,
4. Optymalizację ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy)
5. Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy
6. Poprawa ekologicznych aspektów procesu produkcyjnego - podniesienie stanu ochrony środowiska
7. Osiągnięcie możliwości elastycznej reakcji na potrzeby rynku
 

Planowane efekty
Na skutek przeprowadzonej realizacji projektu planowane są następujące efekty wpływające na rozwój aktywności przedsiębiorstwa poprzez:
1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy
2. Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa.
3. Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne.
4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa (5-8 % po 12 miesiącach od udzielenia pomocy).

 
Wartość projektu: 799 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 357 500,00 PLNCopyright Płoszczyca sp. z o.o. 2010-2021
Wróć do spisu treści