OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

Płoszczyca sp. z o.o.
obowiązujące dla przedsiębiorców
Zator, dnia 29 grudnia 2017 roku

§ 1.Zakres obowiązywania

 1. Dostawy towarów i usług firmy Płoszczyca sp. z o.o. zwanej dalej „Zakładem” dokonywane są wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Dostaw.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują dla wszystkich dostaw, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się w umowie, że strony mogą wyraźnie wskazać jakie zapisy ogólnych warunków są uchylone lub zmodyfikowane.

§ 2.Oferta i zawarcie umowy

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowo-informacyjne i handlowe kierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Pismo skierowane do indywidualnego odbiorcy, wskazujące ilość towaru, którą Zakład może dostarczyć w ramach danej umowy, termin dostawy oraz miejsce dostawy, jest ofertą i wyraża wolę zawarcia przez Zakład umowy z adresatem oferty. Termin związania ofertą wynika z jej treści. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Ogólnych Warunków, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Zakład zamówienia, przed upływem okresu związania ofertą. Na treść umowy składają się jedynie ustalenia dokonane w formie pisemnej.
 3. Zastrzeżenia lub modyfikacje oferty Zakładu dokonane przez Zamawiającego uważa się za nową ofertę ( zamówienie). W takim przypadku dochodzi do zawarcia umowy, jeżeli w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia, wyraźnie Zakład pisemnie , faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzi przyjęcie zamówienia.
 4. W przypadku złożenia zamówienia do Zakładu przez Zamawiającego z pominięciem postępowania ofertowego, do zawarcia umowy dochodzi, jeśli w terminie do 14 dni roboczych ( licząc od dnia otrzymania zamówienia), wyraźnie Zakład pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzi przyjęcie złożonego zamówienia.
 5. Niezależnie od procedur zawarcia umów określonych w punktach 2-4, Zakład zastrzega sobie prawo do odstąpienia od każdej zawartej umowy bez podania powodów, w terminie 3 dni roboczych od jej zawarcia. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują w stosunku do Zakładu jakiekolwiek roszczenia, w tym również odszkodowawcze.
 6. Zakład zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie oraz wynikające z własności przemysłowej do rycin, rysunków, projektów, kalkulacji obliczeń technicznych i innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawarciu umowy. Dokumenty te nie mogą być zarówno w całości jak i w częściach używane, powielane, kopiowane lub udostępniane w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zakładu wyrażonej na piśmie.

§ 3.Ceny i zapłata

 1. Wszystkie podane przez Zakład ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. W przypadku braku odmiennych postanowień wynikających z oferty Zakładu, umowy dostawy lub potwierdzenia zamówienia, podana przez Zakład cena jest ceną towaru według EXW. zgodnie z INCOTERMS 2010.
 2. Zakład zastrzega sobie prawo odpowiedniego zwiększenia ceny, jeśli po zawarciu umowy dojdzie do wzrostu kosztów ze względu na dodatkowe wymagania Zamawiającego względem zamówionych towarów, wzrost cen materiałów lub innych niezależnych od Zakładu czynników cenotwórczych powyżej 5 %, a okres pomiędzy zawarciem umowy a przewidywanym terminem dostawy wynosi co najmniej 1 miesiąc.
 3. Cena jest płatna w terminie wskazanym na fakturze.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dokonania potrącenia wierzytelności, chyba, że strony pisemnie takie potrącenie dopuszczą.
 5. Niezależnie od wskazań Zamawiającego, płatności mogą być zaliczane na poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności.
 6. W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie wypłacalności Zamawiającego, Zakład może wstrzymać realizację dostaw i ich ewentualne wznowienie uzależnić od wcześniejszych 100% przedpłat. Wstrzymanie realizacji dostaw nie może stanowić podstaw do żadnych roszczeń Zamawiającego w stosunku do Zakładu w związku ze wstrzymaniem realizacji zamówienia.

§ 4.Cechy towaru

 1. Informacje dotyczące właściwości towaru zamieszczone są w obowiązujących w dniu zawarcia umowy opisach produktu.
 2. W granicach przyjętych w stosunkach handlowych dopuszcza się możliwość odstępstwa od przedstawionych rycin, rysunków, miar, wag i pozostałych danych technicznych, jeżeli odstępstwa te nie mają wpływu na zastosowanie towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Różnice w ilościach dostarczonych towarów w granicach +/- 5% ilości uzgodnionych uważa się za dostawę zgodną w umową.
 4. Jeżeli towar został wyprodukowany w oparciu o przekazane przez Zamawiającego warunki techniczne, technologiczne, rysunki, ryciny lub inne dokumenty na podstawie których Zakład miał wykonać umowę, Zakład ponosi odpowiedzialność jedynie za zgodne z przedłożonymi dokumentami wykonanie towaru. Dokumentacja przedłożona przez Zamawiającego stanowi integralną część umowy.

§ 5.Termin dostawy i spełnienie świadczenia

 1. Towary dostarczane są Kupującemu na warunkach EXW (Ex-works), przy czym odbiór i załadunek z magazynu Zakładu zlokalizowanego w Zatorze ul. Władysława Grabskiego 6 lub innym wskazanym przez Zakład miejscu, następują ostatniego dnia terminu realizacji Umowy, w godzinach pracy, którego to dnia Zakład stawia towary do dyspozycji Kupującego. Strony mogą zawrzeć w Umowie odmienne uregulowanie.
 2. Kupujący obowiązany jest przystąpić do odbioru i załadunku towarów w takim czasie, aby zakończenie tych czynności nastąpiło w godzinach pracy magazynu Zakładu tj. w godzinach 6.00 – 16.00.
 3. Określony przez Zakład w ofercie, umowie dostawy lub potwierdzeniu zamówienia Zamawiającego termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Zamawiający przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy (w szczególności przekaże niezbędne dane techniczne zamawianego towaru, dokładne miejsce dostawy itp.), a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy również dokona umówionych wpłat.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Zakład okoliczności takich jak np. niezrealizowanie dostaw przez dostawców Zakładu, zakłócenia pracy Zakładu spowodowane przez ogień, wodę oraz inne okoliczności, awaria urządzeń produkcyjnych i maszyn, niedobór materiałów, energii – zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody oraz okres niezbędny do wznowienia dostaw. W każdym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczenia Zakładowi a piśmie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 2 tygodnie, jeśli uzgodniony termin dostawy został przekroczony o co najmniej 3 tygodnie.

  Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują wobec Zakładu jakiekolwiek roszczenia.

 5. W przypadku niedochowania terminu dostawy z winy Zakładu, Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu określonego w punkcie 4, uprawniony jest wyłącznie do odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje szkody typowe i możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a jego wysokość wynosi maksymalnie 1% ceny towaru za każdy pełny tydzień opóźnienia, nie więcej niż 5% ceny towaru za cały okres opóźnienia.
 6. Dopuszcza się dostawy częściowe ( częściami). W przypadku gdy zamówienie zostało przez Zakład zrealizowane częściowo, określone powyżej uprawnienie Zamawiającego ( w tym prawo do odstąpienia od umowy) przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej części.
 7. Zamawiający ma obowiązek odebrać towar w uzgodnionym terminie. W razie nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku terminowego odbioru towaru, Zakład uprawniony jest po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego terminu do odbioru:
  1. do sprzedaży tego towaru z wolnej ręki i zaliczenia uzyskanej ceny sprzedaży na poczet wierzytelności z tytułu zapłaty za nieodebrany towar,
  2. do obciążenia Zamawiającego kosztami magazynowania towaru w wysokości 3% wartości netto towaru za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu,

  Niezależnie od powyższych sankcji, Zakład ma prawo dochodzenia odszkodowania zupełniającego, jeżeli kwoty wynikające z punktów a i b nie pokryją szkody w pełnej wysokości.

§ 6.Odpowiedzialność za wady i roszczenia odszkodowawcze.

 1. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi, tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania przedmiotu dostawy.
 2. Roszczenia związane z jawnymi wadami fizycznymi towaru w tym również co do ilości, wygasają z chwilą wydania Zamawiającemu towaru, jeżeli w chwili tej nie stwierdzi istnienia takich wad i nie zawiadomi Zakładu w formie pisemnej o stwierdzonej wadzie fizycznej.
 3. Uprawnienia z tytułu wad ukrytych wygasają, jeżeli Zamawiający nie powiadomi Zakładu o stwierdzonej wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Odpowiedzialność Zakładu z tytułu rękojmi wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia odbioru towaru.
 5. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi dostarczonego towaru za zasadną, Zakład według własnego wyboru może albo wadę usunąć albo dostarczyć towar wolny od wad.
 6. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody , niż szkody powstałe na przedmiocie dostawy. W szczególności Zakład nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Zamawiającego i jego kontrahentów, a także z tytułu culpa in contrahento. Odpowiedzialność za szkodę wynikająca z rękojmi za wady ograniczona jest do wysokości 30% ceny netto zakwestionowanego towaru.

§ 7.Właściwe prawo i właściwość sądu.

Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z dostawami realizowanymi przez Zakład jest sąd miejscowo właściwy dla Zakładu.