Dotacje

Informacje o dotacjach

Fundusze Uni Europejskiej
Unia Europejska

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Zakład Produkcji Handlu i Usług WITOLD PŁOSZCZYCA realizuje projekt w ramach dotacji dla MŚP w ramach działania 3.4.4.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju oraz zwiększona produktywność firmy Z.P.H.U. Witold Płoszczyca poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii wytwórczych na cele urządzeń instalacji OZE. W wyniku realizacji projektu firma zwiększy swoje możliwości technologiczne w zakresie produkcji komponentów do prostowników i przetwornic na potrzeby instalacji OZE. Planowane do zakupu urządzenia pozwolą z jednej strony na poprawę jakości, dokładności i estetyki, wykończenia produkowanych detali, a z drugiej strony pozwoli na przyjmowanie zamówień na detale o bardziej skomplikowanej budowie, co do tej pory było niemożliwe, ze względu na ograniczone możliwości technologiczne. Przedmiotowy projekt dotyczy przede wszystkim komponentów, do których należą elementy z metali kolorowych, stalowe i z tworzyw sztucznych, które znajdują swoje zastosowanie w systemach zasilania gwarantowanego, polach dystrybucji energii oraz systemach przetwarzania energii uzyskanej z OZE.

Planowane efekty

Zwiększenie wydajności i jakości produkcji komponentów urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 1 339 808,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 544 637,50 PLN

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PŁOSZCZYCA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi priorytetowej „ Przedsiębiorcza Małopolska” RPO WM 2014-2020, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju oraz zwiększona produktywność firmy PŁOSZCZYCA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii wytwórczej na cele urządzeń instalacji OZE. Projekt będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym w najbliższych latach. Projekt pozwoli na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju firmy oraz na podniesienie poziomu konkurencyjności w następujących obszarach:

 1. Podniesienie jakości i urozmaicenie oferty produktowej
 2. Podniesienie innowacyjności firmy poprzez zaopatrzenie firmy w precyzyjne maszyny, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną.
 3. Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji i zwiększenie wydajności,
 4. Optymalizację ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy)
 5. Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy
 6. Poprawa ekologicznych aspektów procesu produkcyjnego - podniesienie stanu ochrony środowiska
 7. Osiągnięcie możliwości elastycznej reakcji na potrzeby rynku

Planowane efekty

Na skutek przeprowadzonej realizacji projektu planowane są następujące efekty wpływające na rozwój aktywności przedsiębiorstwa poprzez:

 1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy
 2. Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa.
 3. Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne.
 4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa (5-8 % po 12 miesiącach od udzielenia pomocy).

Wartość projektu: 799 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 357 500,00 PLN